«Hvordan kan vi bli enda bedre på å hjelpe barn med å mestre livet?»

2. LIVSMESTRING OG HELSE 

OM TEMA
I følge rammeplanen skal barnehagen blant annet ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

MÅL FOR TEMA
Få en forståelse for barnehagens og den enkelte ansattes rolle, ansvar og mulighet for å fremme barns kompetanse, legge til rette for mestringsopplevelser og  legge til rette for at barna utvikler et godt selvbilde.

FORARBEID
Se webinaret:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse

Les refleksjonsspørsmålene knyttet til webinaret og skriv ned dine tanker du har i forbindelse med dem. Dokumentet skal brukes i første veiledning.


1. VEILEDNING
Drøft stoffet i webinaret. Hvilken betydning har dette for oss?


MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Med bakgrunn i webinaret: Gå på jakt etter og noter ned gode eksempler på handlinger blant personalet i barnehagen som kan bidra til å skape trivsel og mestringsopplevelser hos barn i barnehagen. Ha med en case til neste veiledning.


2. VEILEDNING
Hva mener vi er viktig for å fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen? Hvordan kan vi bli enda bedre på å hjelpe barn med å mestre livet? Presenter din konkrete case i gruppa som du ønsker veiledning på og refleksjon rundt.


LITTERATURTIPS
https://www.barnehage.no/artikler/barn-ma-laere-a-handtere-livet/427534
Helgesen, Mai Britt: «Mobbing i barnehagen – et sosialt fenomen» (2015) Universitetsforlaget.


TIPS MARKERINGER
Verdensdagen for psykisk helse:
http://www.verdensdagen.no/