«Hva legger vi i vennskap
mellom de yngste barna?»

5. VENNSKAP OG MOBBING

OM TEMA
I følge rammeplanen skal personalet i barnehagen støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Personalet skal også forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

MÅL FOR TEMA
Skape en forståelse for barnehagens og den enkelte ansattes rolle, ansvar og mulighet for å aktivt legge til rette for vennskap mellom barn og  forebygge/stoppe uheldige samspillsmønstre.

FORARBEID
Les tekstene:
4. Vennskap (udir.no)

I januar 2021 ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utestengning, mobbing, vold og trakassering:
https://www.uis.no/nb/forskning/blir-vi-kvitt-mobbing-og-trakassering-i-barnehagen 

                                                                                                   

1. VEILEDNING
Spørsmål til drøfting:

Vennskap: Hva legger vi i vennskap mellom de yngste barna? Har vi eksempler? Hvordan observerer vi barnas lek, og hvordan støtter vi opp om det vennskapet som bygges?

Mobbing: Hva legger vi i mobbing blant barnehagebarn? Hvordan kan dette komme til uttrykk? Ser vi noen eksempler på slik atferd i vår barnehage?

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Følg et barn i en periode på én til to timer. Gjerne et barn dere føler dere litt sikre på i i forhold til vennskap og/eller eventuelt mobbing. Hvem tar barnet kontakt med? Hvordan tar det kontakt? Får barnet respons når det tar kontakt? Ser dere noen eksempler på hvordan ansatte legger til rette for vennskap knyttet til dette barnet? Ser dere noen eksempler på uønsket atferd i tilknytning til dette barnet? Og hvordan jobber de ansatte eventuelt med dette? Noter ned stikkord/case dere ønsker å drøfte til andre veiledning.

2. VEILEDNING
Ta for dere en eller flere case som omhandler vennskap og eller uønsket atferd som dere ønsker å få drøftet og/eller få veiledning på.

LITTERATURTIPS
Musikkvideoen «Det er godt å ha någen» til bruk med voksne og/eller barn:
https://youtu.be/pSd_vMUwpBk 

Litteratur: Idsøe, E. M. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse – forebygging – tiltak (1. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.