«Hvordan forstår vi begrepet
barns medvirkning?»

7. BARNS MEDVIRKNING

OM TEMA
I følge Rammeplanen skal barnehagen ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3,
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.

MÅL FOR TEMA
Skape en bevissthet rundt tematikken barns medvirkning og hva det konkret kan ha å si for praksisen i barnehagehverdagen.

FORARBEID
Les:
http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2016/ikke-alle-barn-har-medbestemmelse-i-barnehagen/

Og se filmen:
https://www.bing.com/videos/search?q=barns+medvirkning+film&&view=detail&mid=
AA1B25CB946737E99E60AA1B25CB946737E99E60&rvsmid=
BABB415D8631039534BEBABB415D8631039534BE&FORM=VDRVRV

1. VEILEDNING
Spørsmål til drøfting:

Hvordan forstår vi begrepet barns medvirkning?

Hvordan sikrer vi at alle barn får erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen?

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Med bakgrunn i forarbeidet og første veiledning – Gå på jakt etter og noter ned handlinger blant de ansatte i barnehagen som kan være eksempler på hvordan man kan ivareta barns rett til medvirkning i deres barnehage. Ha med en case til neste veiledning. Tenk og gjennom om du har opplevelser hvor barns rett til medvirkning kan være utfordrende.

2. VEILEDNING
Presenter din(e) konkrete case i gruppa som du ønsker veiledning på og refleksjon rundt.

LITTERATURTIPS

Nettressurser:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf