«Hvorfor er det viktig at vi har fokus
på språk i barnehagen?
«

8. BARNEHAGENS SPRÅKMILJØ

OM TEMA
I følge rammeplanen skal barnehagen være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.

MÅL FOR TEMA
Bli bevisst på hva det vil si å skape et godt språkmiljø i barnehagen og skape noen ideer til hva dette konkret kan innebære i deres barnehage.

FORARBEID
Se filmene:

https://youtu.be/6PocNz3dMpw og https://youtu.be/UZKjiCAhhSQ og https://www.youtube.com/watch?v=5u44QayDUcoÅ ha et blikk for 2-åringers språk | Universitetet i Stavanger (uis.no)

I tillegg: Til første veiledning skal hver av dere tenke gjennom én situasjon i løpet av barnehagedagen der dere ønsker å jobbe med å utvikle et godt språkmiljø. (For eksempel måltidet, matlaging, påkledning, lesing, samlingsstund, spill, utelek, tur eller lignende)

«Hvorfor er det viktig at vi har fokus på språk i barnehagen?»

1. VEILEDNING
Spørsmål til drøfting:

1) Hvorfor er det viktig at vi har fokus på språk i barnehagen?

2) Drøft de situasjonene hvor den enkelte har ønsket å bli mer bevisst på å skape et godt språkmiljø. Hva slags språkmuligheter ligger det i disse situasjonene? Hva krever det av dere ansatte? Er det noen utfordringer slik dere ser det? Hvordan kan dere jobbe for at alle ansatte har en bevissthet rundt språkstimulering i denne situasjonen? Refleksjon og veiledning knyttet til hvordan konkret jobbe med dette.

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
I mellomarbeidet skal hver av dere prøve ut det den enkelte ønsket å ha fokus på i forhold til arbeid med språkmiljø. Ta med dere erfaringene deres tilbake til andre veiledning.

2. VEILEDNING
Refleksjon rundt erfaringer fra mellomarbeidet. Hvordan jobbe videre med dette?

TIPS TIL VIDERE ARBEID MED SPRÅK OG SPRÅKMILJØ
https://sprakloyper.uis.no/barnehage/

Nettsiden inneholder gratis ressurser for  barnehagepersonale  på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene og er forskningsforankret.