«Hvordan kan dette danne grunnlag for tilrettelegging
av det pedagogiske tilbudet for barnet/barna
?«

9. OBSERVASJON

OM TEMA
Rammeplanen påpeker at kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov.

MÅL FOR TEMA
Få et innblikk i hva observasjon kan bety i arbeidet med barn og unge og øve på å bruke observasjon som grunnlag for tilrettelegging av tilbud til barn.

FORARBEID
Les:
Observasjon – barnehagelærerens viktigste verktøy (utdanningsforskning.no)

oghttp://barnehageside.no/db/dokumenter/www.
sandnesbarnehage.no/filer/observasjon.pdf

                                                                                               

1. VEILEDNING
Hva har dere bitt dere mest merke i fra tekstene dere har lest til første veiledning? Hvilken betydning tenker dere at dette har for dere når dere skal observere i praksis?

Se gjennom disse nettsidene sammen og snakk dere gjennom de ulike metodene som er skissert. Se også på eksempler på skjema nederst på nettsiden til ndla.no.

Alle skal velge seg ut minst en metode som de ønsker å prøve ut i mellomarbeidet til neste veiledning. Prat sammen om hvordan det kan gjennomføres og veiled gjerne hverandre i bruken.

Observasjonsmetoder – Verktøykassa – for elev – NDLA

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Hver av dere skal prøve ut minst en observasjonsmetode til neste veiledning. Gjennomfør observasjonen og noter dere noen stikkord rundt deres tanker om det som kommer frem i observasjonen. Hvordan kan dette danne grunnlag for tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet for barnet/barna?

2. VEILEDNING
Alle tar med seg sin observasjon til denne veiledningen. Drøft/reflekter hvordan det gikk og hva som kom ut av den med utgangspunkt i rammeplanens utsagn som er skissert under «om tema».

VALGFRITT ARBEID

Quiz

HVA ER LØPENDE PROTOKOLL?

 1. En observasjonsmetode hvor man observerer mens man løper rundt
 2. En observasjonsmetode hvor man gjør løpende, nøytrale, beskrivende notater av det man observerer over en viss periode. (rett)
 3. En observasjonsmetode hvor man tar notater hvert femte minutt en hel dag
 4. En galopperende løpsstil som er en egen konkurransegren i hesteløp

HVORFOR SKAL VI OBSERVERE, I FØLGE RAMMEPLANEN?

 1. For å få kunnskap om barnas trivsel og allsidige utvikling (rett)
 2. For å kunne skrive rapporter om barn
 3. For å kunne finne ut hva slags mangler barn har
 4. For å undersøke om man har nådd de målene man setter seg for hvert barn

HVA SLAGS GRUNNHOLDNING ER VIKTIG NÅR MAN SKAL OBSERVERE BARN?

 1. En observasjon er det samme som fakta
 2. En observasjon vil aldri være nøytral eller sann (rett)
 3. En observasjon må aldri drøftes med andre
 4. En observasjon vil aldri påvirkes av den som observerer

HVA ER SOSIOMETRI?

 1. En observasjonsmetode for å måle barns sosiale intelligens
 2. Et område innen matematikken
 3. En psykosomatisk sykdom
 4. En observasjonsmetode som kan brukes for å undersøke forholdet mellom flere personer i en gruppe (rett)

HVA ER EN PRAKSISFORTELLING?

 1. En fortelling de ansatte forteller til barna i barnehagen
 2. En fortelling barn forteller hjemme om barnehagen
 3. En observasjonsmetode hvor man skriver en liten tekst fra barnehagehverdagen fra en interessant situasjon (rett)
 4. Historier som går i arv gjennom generasjoner i barnehagen