Rekomp

Rekomp er den framtidige metoden for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rekomp står for regional kompetanseutvikling, og modellen er et samarbeid mellom Fylkesmannen, UiT og barnehageeier. Det er vedtatt en langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehager i Vest-Finnmark. Innholdet her er basert på behovene i den enkelte barnehage på bakgrunn av en gjennomført ståstedsanalyse.

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner velger å arrangere dette samlet for alle barnehager etter at alle er invitert med.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.
barnehage søknad midler rekomp 2020 – 21

Beskrivelse av metoden:

Den regional ordningen (Rekomp) skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal  sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle planer og metoder bygger på forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Rekomp som modell for kompetanseutvikling – bruk gjerne presentasjonen i møter og nettverk.

Sentrale punkter for ordningen er:

  • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
  • Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
  • Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og  større forutsigbarhet for barnehager, eiere, universiteter og høgskoler, og andre aktører.
  • Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
  • Universiteter og høyskoler får en mer praksisnær kompetanse.

RSK Vest-Finnmark har inngått Partnerskapsavtale med UiT for samarbeid rundt den regionale ordningen. Fylkesmannen i Troms og Finnmark avholder jevnlige møter i samarbeidsforum. På bakgrunn av ståstedsanalysen, som ble utarbeidet i 2019, og partnerskapsavtalen med UiT, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark, UiT og RSK utarbeidet en langsiktig Kompetanseutviklingsplan for 2019 – 2022 for barnehagene i Finnmark.

Samarbeidsforum har for barnehageåret 2019/2020 valgt å prioritere barnehagene i Nordkapp, Hasvik, Loppa og Måsøy. For neste barnehageår vil annen prioritering gjøres.

Ved siden at satsingen gjennom Rekomp, fortsetter de kommunale barnehagesatsingene som før.

Her er en grei oversikt over hvordan samarbeidsforum er bygd opp og hvilket mandat forumet har. (utarbeidet av RSK i samarbeid med Fylkesmannen)

Lokale tilretteleggingsmidler for studieåret 2020/2021
Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av
strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Samarbeidsforumet for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene i Troms og Finnmark (ReKomp) fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2020/2021. Dette kommer i tillegg til tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal.
Samarbeidsforumene i Troms og Finnmark har prioritert følgende studier som det kan søkes om lokale tilretteleggingsmidler til i 2020/2021.

1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
2. Videreutdanning i Samisk språk
3. Fagskoleutdanning – Barn med særskilte behov

Søknad og søknadsfrist
Barnehageeier søker tilretteleggingsmidler elektronisk på vegne av sine ansatte.
Søknadsskjema vil dere finne på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin nettside:
Skjema «Tilretteleggingsmidler for barnehage – lokale prioriteringer»
Søknadsfristen er satt til 30. august 2020.
Kontaktperson hos Fylkesmannen er Vibeke Gjendemsjø – epost fmtrvgj@fylkesmannen.no
Lokale tilretteleggingsmidler for studieåret 2019 2020

Presentasjoner fra nasjonale rekomp-samlinger:

v/Sissel Halland, Høgskolen på Vestlandet. Regional nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter for kommuner og barnehageeiere. Flesland, 22. oktober 2019.

v/Hilde Holmeide Aandahl, Høgskulen i Volda. Regional nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter for kommuner og barnehageeiere. Flesland, 22. oktober 2019.

BARNkunne og partnerbarnehageprosjektet i Bergen kommune, v/Elin Eriksen Ødegaard (HVL) og Marianne Boge (Bergen kommune). Nasjonal nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter fra kommune og barnehageeiere. Gardermoen, 11–12. februar 2019.

Samarbeid om forskning og kompetansebygging i barnehagen, v/Elin Kristi Lie Reikerås, UiS, FILIORUM – senter for barnehageforskning. Nasjonal nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter fra kommune og barnehageeiere. Gardermoen, 11–12. februar 2019.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Ulike modeller som utgangspunkt for REKOMP. Barnehagebasert kompetanseutvikling, v/Brune M. Bruce, OsloMet. Nasjonal nettverkssamling for UH. Gardermoen, 25. september 2019.