Rekomp

Rekomp er den framtidige metoden for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rekomp står for regional kompetanseutvikling, og modellen er et samarbeid mellom Statsforvalteren, UH og barnehageeier. Det er vedtatt en langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehager i Vest-Finnmark. Innholdet her er basert på behovene i den enkelte barnehage på bakgrunn av gjennomført ståstedsanalyse.

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager (private og kommunale) i Vest-Finnmark (og nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med ståstedsanalysen, vedtak i samarbeidsforum og satsingsområder som den enkelte kommune har valgt (og fordeling mellom nettverk som den enkelte kommune har foretatt).

RSK Vest-Finnmark har valgt å dele alle private og kommunale barnehager inn i nettverk. Dette for å øke gjennomføringsmuligheten, også når vi har den koronasituasjonen som vi har nå. Nettverkene kan holde samlinger innenfor de smittevernreglene som gjelder. Vi oppfordrer også til å bruke digitale møteformer. RSK Vest-Finnmark er hele tilden behjelpelig med gjennomføring og dialog med UiT. Vi oppfordrer alle nettverk om å invitere med repr. fra UiT på samlingene. Målet er også at barnehagelærerutdanningen i UH-sektoren skal lære av praksisfeltet samtidig som UH bidrar fra forskningsfeltet, som utviklingspartner.

Nettverkene kan planlegge, gjennomføre og avgi rapport på gjennomførte nettverks- og barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Nettverkene kan søke på midler for gjennomføringen. Søknad sendes ved å bruke felles mal for skjema som ligger i lenket dokumentet.

Et nettverk kan ta utgangspunkt i egne behov for kompetanseheving (i tråd med ståstedsanalyse, vedtak i samarbeidsforum og kommunale satsinger), søke midler gjennom kommunen (rekomp-midler) og gjennomføre tiltaket i tråd med de retningslinjene som er gitt. Midler kan brukes til felles lunsj, kjøp av foredragsholder, kurslokale m.m. Vi vil selvsagt oppfordre til å bruke den lokale kunnskapen som eksisterer i regionen, og RSK Vest-Finnmark vil utarbeide en oversikt over personer i regionen med høy kompetanse på ulike områder. I tillegg vil det av og til være behov for å hente faglig påfyll, innspill og inspirasjon fra kompetansemiljø, både fra vår samarbeidspartner UiT og andre eksterne aktører, og ordningen har derfor også tatt høyde for dette.

Styret i RSK Vest-Finnmark består av oppvekstlederne i kommunene, barnehage- og skolefaglig ansvarlig i Hammerfest og Alta, repr. fra de private barnehagene (når rekomp-saker behandles) og tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet.

Oversikt over nettverk: Nettverk av barnehager og skoler i RSK Vest-Finnmark
Informasjon om hvordan nettverk kan søke om midler:  Søk midler for kompetanseutvikling gjennom nettverk 

Beskrivelse av metoden:

Den regional ordningen (Rekomp) skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal  sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle planer og metoder bygger på forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Rekomp som modell for kompetanseutvikling – bruk gjerne presentasjonen i møter og nettverk.

Sentrale punkter for ordningen er:

  • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
  • Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i regionen.
  • Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og  større forutsigbarhet for barnehager, eiere, universiteter og høgskoler, og andre aktører.
  • Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
  • Universiteter og høyskoler får en mer praksisnær kompetanse.

RSK Vest-Finnmark har inngått Partnerskapsavtale med UiT for samarbeid rundt den regionale ordningen. Fylkesmannen i Troms og Finnmark avholder jevnlige møter i samarbeidsforum. På bakgrunn av ståstedsanalysen, som ble utarbeidet i 2019, og partnerskapsavtalen med UiT, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark, UiT og RSK utarbeidet en langsiktig Kompetanseutviklingsplan for 2019 – 2022 for barnehagene i Finnmark.

Samarbeidsforum har for barnehageåret 2019/2020 valgt å prioritere barnehagene i Nordkapp, Hasvik, Loppa og Måsøy. For barnehageåret 2020 – 2021 vil Alta og Hammerfest prioriteres.

Ved siden at satsingen gjennom Rekomp, fortsetter de kommunale barnehagesatsingene som før.

Presentasjoner fra nasjonale rekomp-samlinger:

v/Sissel Halland, Høgskolen på Vestlandet. Regional nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter for kommuner og barnehageeiere. Flesland, 22. oktober 2019.

v/Hilde Holmeide Aandahl, Høgskulen i Volda. Regional nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter for kommuner og barnehageeiere. Flesland, 22. oktober 2019.

BARNkunne og partnerbarnehageprosjektet i Bergen kommune, v/Elin Eriksen Ødegaard (HVL) og Marianne Boge (Bergen kommune). Nasjonal nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter fra kommune og barnehageeiere. Gardermoen, 11–12. februar 2019.

Samarbeid om forskning og kompetansebygging i barnehagen, v/Elin Kristi Lie Reikerås, UiS, FILIORUM – senter for barnehageforskning. Nasjonal nettverkssamling for UH, fylkesmenn, representanter fra kommune og barnehageeiere. Gardermoen, 11–12. februar 2019.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Ulike modeller som utgangspunkt for REKOMP. Barnehagebasert kompetanseutvikling, v/Brune M. Bruce, OsloMet. Nasjonal nettverkssamling for UH. Gardermoen, 25. september 2019.