Ståstedsanalysen

  1. Hjem
  2. /
  3. Barnehage
  4. /
  5. Stastedsanalyse

I 2018/2019 ble det utarbeidet en ståstedsanalyse for alle barnehager i Vest-Finnmark. Denne danner grunnlaget for videre satsing og prioriteringer gjennom Rekomp.

Barnehagene i RSK Vest-Finnmark har gjennomført Ståstedsanalysen med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og de fire tematiske satsingsområdene i kompetansestrategien Kompetanse for fremtidens barnehage:

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Kommunikasjon og språk
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Barnehagens verdigrunnlag

Analysen av kompetansebehovene danner grunnlag for å utvikle en langsiktig plan for kompetanseutvikling i Finnmark. Innenfor de fire tematiske områdene kom det frem flere utviklingsbehov og det er nok nødvendig å gjøre en utvelgelse av enkelte temaer. Samlet sett i RSK Vest-Finnmark ser vi størst behov for å jobbe med Kommunikasjon og språk og Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning (sosial kompetanse og de ansattes ansvar for gode relasjoner).

Ståstedsanalysen for barnehager i RSK Vest-Finnmark

Fylkesmannen har deretter, i samarbeid med UiT og RSK, utarbeidet en langsiktig kompetanseutviklingsplan, som skal revideres årlig.
Denne planen finner du her:
Langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehage i Finnmark 2019 – 2022