Digitale kompetansepakker

Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon om og tilegner oss kunnskap på. Dette skaper nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmetoder og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Mange har vært nødt til å omstille seg i forhold til den korona-situasjonen vi er inne i. Da har mange vært nødt til raskt å sette seg inn i nye måter å møtes på, nye former for undervisning og nye lærings- og delingsarenaer. Læringskurven har vært bratt, og mange har tilegnet seg kunnskap man for kort tid siden ikke hadde oversikt over.

RSK Vest-Finnmark vil dele og utarbeide egne digitale kompetansepakker knyttet til fagområdene som vi arbeider innenfor.  Denne siden vil utvikles fortløpende.

Deling er den nye måten å lære på! 

Vi deler: Gode tips til digitale kompetansepakker, videoveiledere og digitale kurs relatert til barnehage og skole mottas med takk. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no så vil gode bidrag deles på denne nettsiden.

Kompetansepakker til bruk i den enkelte barnehage og skole:

En stor del av kompetanseutviklingen skal skje i den enkelte barnehage og skole, gjennom ordningen rekomp (barnehage – regional kompetanseutvikling) og dekomp (desentralisert kompetanseutvikling). Ordningen skal gjennomføres i nært samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark, UiT – Norges arktiske universitet og RSK Vest-Finnmark.

Udir sin kompetanseportal inneholder en rekke kompetansepakker både for barnehage, SFO og skole. Disse finner du her:
Tilgjengelige kompetansepakker (instructure.com) (krever innlogging Feide)

Denne nettsiden inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet. Det betyr at læringen skal skje i kollegiet, gjennom lærende møter og kurs. Hvis barnehagene og skolene trenger støtte på de satsingsområdene som er valgt gjennom samarbeidsforum, skal UiT trekkes inn som utviklingspartner. Det vises til langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehagene og fagfornyelsen som tema i skolene.

Kompetansepakkene kan fint brukes til å jobbe barnehage-, SFO- og skolebasert på den enkelte arbeidsplass (eller i nettverk). RSK Vest-Finnmark har utarbeidet en oversikt over verktøy og metoder for å variere  form og uttrykk slik at kollegiet opplever den som praksisnær, relevant, variert og motiverende. Kompetanseutvikling med vekt på å forske på egen praksis bidrar til profesjonalisering av den enkelte ansatte – og til fellesskapet, der alle deltar og bidrar i utviklingen av egen arbeidsplass.
Ulike metoder-verktøy for barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling RSK 2021.docx

Pedagogisk analyse – kort innføring i analysemodellen – 1-2 Analysemodellen

Kompetansepakker til bruk i kollegiet:

Skole:
https://kompetanse.udir.no/
Til sammen 31 kompetansepakker – mye knyttet til fagfornyelsen

RSK Vest-Finnmark TRAS – for barnehager og småtrinnet på skolene

Faglig veiledning i barnehagen  (oppdatert januar 2022)
Alta kommune i samarbeid med RSK Vest-Finnmark Se meg tidlig – Grunnleggende kompetansepakke – tidlig og tverrfaglig innsats
Øvrige – samarbeidspartnere:
Udirs kompetanseportal:
(krever feide-innlogging)
Barnehage:
https://kompetanse.udir.no/
NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring: Barnehage

Flerspråklighet i barnehagen
Språk i lek og aktivitet
Språkutviklende samtaler

Hvordan jobbe med temaene i barnehagen?

Skole
Nyankomne – barnetrinn
Nyankomne – ungdomstrinn
Hvordan jobbe med temaene i skolen?

Språkløyper – barnehage: Barnehage:
Språk og leseaktiviteter – 10 pakker
Språkhverdag – 10 pakker
Språkvansker  9 pakker
Overgang barnehage til skole – 7 pakker
Brobyggeren – 10 pakker
Språkløyper – skole- barnetrinn: Oppstart – 2 pakker
Lesing som grunnleggende ferdighet – 6 pakker
Skriving som grunnleggende ferdighet (LK2020) – 3 pakker
Begynneropplæring – 9 pakker
Lesing og skriving i fag – 6 pakker
Gutter, jenter og lesing – 1 pakke
Flerspråklige elever – 1 pakke
Vansker med språk, lesing og skriving – 4 pakker
Elever med stort læringspotensial – 1 pakke
Språkløyper – skole – ungdomstrinn: Oppstart – 2 pakker
Fagspesifikk lesing og skriving – 6 pakker
Fagovergripende lesing og skriving – 6 pakker
Lesing, skriving og digitale teknologier – 2 pakker
Vansker med språk, lesing og skriving – 3 pakker
Elever med stor læringspotensial – 1 pakke
Gutter, jenter og lesing – 1 pakke
Flerspråklige elever – 1 pakke
Realfagsløyper – barnehage: Lek og læringsmiljø – 4 pakker
Språk og kommunikasjon – 2 pakker
De yngste barna – 2 pakker
Helhet og mangfold – 2 pakker
Realfagsløyper – skole – barnetrinn: Ambisiøs og utfordrende undervisning – 3 pakker
Dybdelæring – 4 pakker
Helhet og mangfold – 2 pakker
Relevans og anvendelse – 4 pakker
Språk og kommunikasjon – 5 pakker
Vurdering og tilpasset opplæring – 4 pakker
RVTS: Vold og seksuelle overgrep mot barn (barnehage- og skoledel)
Statped: Kommunikasjon og språk
God ASK (alternativ supplerende  kommunikasjon)

Hvordan arbeide med, og utarbeide, digital undervisning:

Webinar:
Hvordan kan du hurtig legge om fra skoleundervisning til onlineundervisning?
Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold
https://www.youtube.com/watch?v=uVtxdH-qBmc&feature=youtu.be 

Hvordan bruke og lære zoom? Utarbeidet av Universitetet i Sørøst-Norge
Denne læringsressursen er laget for deg som skal bruke Zoom i nettundervisning. Her finner du nyttig informasjon for å komme i gang, samt mange oppskrifter og praktiske tips.
https://usn.instructure.com/courses/17714 

Hva er Teams?
Videoene gir en grunnleggende innføring i hva Microsoft Teams er, med fokus på skole og utdanning, v/ Stine M. Brynhildsen
Videoen gir en grunnleggende innføring i hva MS Teams er, med fokus på skole og utdanning.

Teams og klasseledelse del 1
Teams og klasseledelse del 2


Showbie
Showbie er en digital læringsplattform som kan forenkle kommunikasjonen mellom lærer og elev og lette samarbeidet mellom skole og hjem. https://www.statped.no/laringsressurs/teknologitema/showbie/
Videoveiledning: https://youtu.be/fFvhOYDMOwo

Nasjonale senter:

Det er ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa. Her ligger også mange gode digitale hjelpemidler og kompetansepakker.

Lesesenteret er landets ledende kompetansemiljø innen lesing og leseopplæring. Her finner du ressurser og forskningsnyheter for deg som jobber i skolen. Senteret ligg ved Universitetet i Stavanger.

Matematikksenteret – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovedoppgave å lede og koordinere utviklingen av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Naturfagsenteret – Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal være et nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Hovedoppgaven er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Senteret ligger ved Universitetet i Oslo.
Skrivesenteret – Skrivesenteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.   Senteret skal lede og koordinere arbeidet med å utvikle gode arbeidsmåter, læringsstrategier og vurderingsformer i skriveopplæringa. Innen sitt fagområde skal senteret bidra til informasjons- og erfaringsspredning fra forsking, forsøk og utviklingsprosjekt. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskingsbasert. Senteret ligger ved NTNU.

Læringsmiljøsenteret – Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Læringsmiljøsenteret er en del av Humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger. Senteret har to avdelinger, i Stavanger og i Porsgrunn.

Flerkulturell opplæring – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universitet, høgskoler og voksenopplæringssentra. NAFO arbeider med å styrke kompetansen i opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivå, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Senteret ligger ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Kunst og kultur i opplæringa – Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) er et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager. Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringa. Senteret ligger i Bodø ved Nord universitet.

Mat, helse og fysisk aktivitet – Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

Fremmedspråksenteret – Senteret skal arbeide for at alle barn, unge og voksne skal få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk. Senteret ligger ved Høgskolen i Østfold i Halden.

Nynorsksenteret – Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer. Senteret ligg ved Høgskulen i Volda.