Alta kommune

Alta kommune har i overkant av 20 000 innbyggere. I Alta får du urban villmark og alt hva Finnmark har å by på. Vi er omgitt av hav og fjell og vidder, samtidig som vi har mange gode restauranter, kulturhus, universitet, et aktivt kulturliv og haugevis av fritidstilbud. Vi er start og mål for det årlige Finnmarksløpet og arrangerer samtidig Borealis vinterfestival som begge er et årlig høydepunkt.

Vi er også vertskap for offroad Finnmark og for flere store idrettsturneringer gjennom året. Vi har egen skiløype som går gjennom byen og i flere mil i begge retninger. I tillegg har vi en rekke offroad fatbikeløyper, løyper for truger, og for de som bare vil ut å gå. Alta er en smeltedigel av folk. Her finner du både samisk og kvensk kultur, i tillegg til russisk, finsk og svensk. Vi har egen flyplass nesten midt i byen, og på et par timer er man i Oslo om man ønsker litt storbyfølelse en helg. Det arrangeres store musikkfestivaler hvert år, slik som Alta Live og Høstsprell.I 2018 vedtok vi en egen kommunedelplan for oppvekstfeltet som beskriver både status, utfordringsbildet og hvilke strategier og tiltak vi skal ta i bruk. Vår visjon er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!». Hovedmålet vårt er at alle barn og unge skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen normert tid. De fire hovedstrategiene våre er helhetlige tjenester og samarbeid, oppvekststruktur, leke- og læringsmiljø og kvalitet og kompetanse.

Barnehage

Alta kommune har 12 kommunale og 14 private barnehager.

 • I de kommunale barnehagene ønsker man en grunnbemanning på to pedagoger og en assistent/fagarbeider, samt 20% assistent pr. avdeling for å styrke bemanningen.
 • I tillegg dekker en assistent opp planleggingstiden til pedagogene, dette fører til en bedre voksentetthet enn de fleste andre steder i Norge.
 • Vi har gjennom flere år kjørt veiledning av nyutdannede barnehagelærere, selve programmet får vi positive tilbakemeldinger på.
 • Vi har samlokalisert alle hjelpetjenestene våre i en egen Barn og ungetjeneste og vi jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats gjennom BTI (bedre tverrfagliginnsats), og tidlig innsats-Altamodellen.
 • Vi har en ordning der pedagogiske ledere får kr. 26.100 i tillegg til grunnlønnen.
 • Vi har også en person tilsatt i noe vi kaller APST for barnehage, som sammen med 18 ressurspedagoger jobber ute i barnehagene knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.
 • Alta kommune jobber strukturert med kvalitetsutvikling, i år er vårt satsningsområde trygt og godt barnehagemiljø, implementering av systemet Se meg tidlig og internkontroll.
 • Vi har også et samarbeid med de 5 andre kommunene i Vest-Finnmark om kompetanseutvikling på barnehage og skolefeltet gjennom RSK Vest-Finnmark.

Skole

Alta kommune har 16 grunnskoler. Vi har skoler for 1. til 4. trinn, 1. til 7. trinn, 1. til 10. trinn og rene ungdomsskoler fra 8. til 10. trinn. Det er også to private grunnskoler i kommunen; en kristen og en Montessoriskole. Videre har vi et eget integrerings- og kompetansesenter som voksenopplæringen vår er en del av. Alle skolene er en del av et nettverk med egen nettverksleder. Våre skoleledere jobber i team og er viktige bidragsytere i forbedringsarbeidet som gjøres i Altaskolen.

 • En av våre skoler gir et alternativt opplæringstilbud til elever på ungdomstrinnet med ekstra behov for oppfølging og skreddersøm, med plass til inntil 12 elever. Samlokalisert med denne skolen har vi et ambulant pedagogisk støtteteam (APST) for skole der fire personer jobber på bestilling ut i barneskolene knyttet til læringsmiljø.
 • Vi har fokus på kvalitetsutvikling i skolene og er opptatt av at våre elever skal oppleve mestring, motivasjon og inkludering, både faglig og sosialt.
 • Vi har et eget program for oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere, hvor de nyutdannede får nedsatt arbeidstid og tett oppfølging.
 • Alle elever i Altaskolen har egne digitale enheter. På barnetrinnene brukes Ipad, mens de rene ungdomskolene har egne pc.
 • Vi jobber strukturert med kvalitetsutvikling og følger den enkelte skole tett. Vi har utarbeidet et eget system for kvalitetsutvikling og forbedring.
 • Vi er prioriterer etter- og videreutdanning for skoleledere og lærere.
 • Kontaktlærertillegget i Alta kommune er på kr. 29 300.
 • Vi har samlokalisert alle hjelpetjenestene våre i en egen Barn og ungetjeneste. Vi jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats gjennom Se meg tidlig.
 • Vi har også et samarbeid med de fem andre kommunene i Vest-Finnmark om kompetanseutvikling på skole- og barnehageområdet gjennom RSK Vest-Finnmark.

Skolene i Alta kommune:
Alta Kristne grunnskole Aronnes skole Alta ungdomsskole Bossekop skole Elvebakken skole Gakori skole Kaiskuru nærmiljøsenter Komsa skole Kvalfjord skole Leirbotn oppvekstsenter Rafsbotn skole Saga skole Sandfallet ungdomsskole Talvik oppvekstsenter Tverrelvdalen skole Øvre-Alta skole Haldde Montesorriskole Lom kompetansesenter

Besøk kommunens nettside.

Ledige stillinger i Alta kommune.