Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis

 1. Hjem
 2. /
 3. Kompetanseløftet spes.ped.

Kommunene i Vest-Finnmark har fått innpass i kompetanseløftet fra og med høsten 2021. Målgruppen er alle ansatte i barnehage, skole, PPT og skolehelsetjenesten.

Vi er nå i en forfase der vi må kartlegge og analysere kompetansen og behov for kompetanseutvikling i kommunene i Vest-Finnmark. Det vil derfor bli sendt ut en kartlegging fredag 12. november 2021, der vi ber ansatte i barnehage, skole, PPT og helsestasjonene om å besvare undersøkelsen. Dette vil danne grunnlaget for tiltak for kompetanseheving når analyse er foretatt. Kartleggingen besvares individuelt, og vil kunne besvares på bokmål, samisk og nynorsk. Det vil ta ca. 20 min. å besvare. Det oppfordres om å sette av tid i arbeidstiden til denne besvarelsen.

Les mer om kompetanseløftet her:
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (udir.no)

Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av følgende:
Mirjam Harkestad Olsen, UiT
Linda Heitmann, avdelingsleder PPT Alta
Heidi Dahl, fagansvarlig i Barn og unge tjenesten Hammerfest
Monika Olsen, oppvekstsjef Hasvik
Ann-Karin Hindbjørgmo, rådgiver Alta
Gøril Elisabeth Andersen, styrer, Komsatoppen musikkbarnehage
Øyvind Rognli (inntil en koordinator for kompetanseløftet er på plass).

Mandat: 
Arbeidsgruppa skal medvirke til at kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis (heretter kompetanseløftet) blir gjennomført i tråd med vedtak fattet av samarbeidsforum, vedtak fattet av styret i RSK Vest-Finnmark og retningslinjer gitt i tilskuddsordningen Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring – Lovdata.

Mål for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har et bredt og tverrsektorielt innhold:

 • Alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

For kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis gjelder også:

 • Det er gjennomført helhetlige kompetansetiltak som omfatter laget rundt barna og elevene.

Målgruppen for kompetanseløftet er bred, og omfatter både kommunale og private eiere, ledere og ansatte i barnehage (kommunale og private) og skole (kommunale og private), PP-tjenesten og det tverrfaglige støttesystemet som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Arbeidsgruppen får i oppgave å gjennomføre:

 • En kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov innenfor området spesialpedagogikk og inkluderende praksis i kommunene i RSK Vest-Finnmark (barnehager, skoler, PPT og det øvrige tverrfaglige støttesystemet i kommunene).
 • Vurdere og velge metode og verktøy for kartleggingen i samarbeid med UiT.
 • Påse at kartleggingen planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med UiT.
 • Eventuelle kostnadsspørsmål knyttet til bruk av kartleggingsverktøy tas opp med styret.

Arbeidsgruppen får i oppgave å innstille ovenfor styret på følgende:

 • Basert på kartleggingen, analysere, vurdere og foreslå tiltak (det kan være kompetanseheving eller organisatoriske endringer) basert på kartleggingen, også her i nært samarbeid med UiT.
 • Vurdere og foreslå hvordan ulike satsinger og organisasjonsmodeller knyttet til laget rundt barnet kan samordnes for å gi best mulig tilbud i hver enkelt kommune og regionalt blant kommunene i RSK Vest-Finnmark.

Framdriftsplan og leveranse:
Medio juni 2021 – oppstartsmøte.
August – september: Utarbeidelse av analyseskjema.
Høringsprosess.

Gjennomføring av kartleggingen:
utsendelse 8. november.
svarfrist 8. desember.
8. desember – 31. desember – purreperiode.
1. januar – 15. februar: analyseperiode.

Vurdere og foreslå tiltak:
Vurdere og foreslå hvordan ulike satsinger knyttet til barn og unge kan samordnes for gi best mulig utbytte lokalt i hver enkelt kommune og regionalt blant kommunene i RSK Vest-Finnmark.

Arbeidsgruppa avslutter sitt arbeid når analyse og forslag til tiltak er foretatt 15. februar.