Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis

 1. Hjem
 2. /
 3. Kompetanseløftet spes.ped.

Alle kommuner skal gjennomføre kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis innen 2025. I Vest-Finnmark har vi inngått partnerskap med UiT – Norges arktiske universitet. Kommunene i Vest-Finnmark har gjennomført en undersøkelse/kartlegging for å høre hva de ansatte har av behov i forhold til tema knyttet til spesialpedagogikk og inkluderende praksis. I 2022-2023 vil vi starte kompetanseløftet for ansatte i barnehage, skole, PPT, helsesykepleie og barnevern i Hasvik, Nordkapp, Måsøy og Loppa.
I 2023 – 2024 vil Hammerfest og Alta starte opp.

For våre nettverk: kompetanseutviklende tiltak:
Nettverkene av barnehager og skoler i RSK Vest-Finnmark kan søke midler til kompetanseutviklende tiltak for 2023. Det kreves samarbeid med UH-miljø. Søknadsfrist er 25. mai. Styret i RSK Vest-Finnmark vil på sitt møte 1.-2. juni behandle innkomne søknader.
Elektronisk skjema for søknad om støtte til kompetanseutviklende tiltak
Se oversikt over nettverkene av skoler og barnehager 2023 Vest-Finnmark

Ansvarlige:
UiT: Mirjam Harkestad Olsen, Mariann Andersen.
RSK Vest-Finnmark: Øyvind Rognli
Nedsatt arbeidsgruppe: Se medlemmer under.
Styret i RSK Vest-Finnmark – oversikt 

Vi har delt kommunene våre i to grupper:
Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Loppa – gruppe 1 – oppstart 2022-2023.
Alta, Hammerfest – gruppe 2 – oppstart 2023-2024.

Ansatte i Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Loppa (PPT, helsesykepleie, barnevern, ansatte i barnehage og skole):
Tema første år:
1. Psykisk helse med underliggende tema.
2. Adferdsutfordringer med underliggende tema.

Årsplan kompetanseløftet 2022 – 2023 – Nordkapp, Måsøy, Loppa, Hasvik  Last ned og lagre på din enhet.

Kraftfeltanalyse og tidsplan – mal RSK Vest-Finnmark 2022

Årskavalkade:
Barnehage
Skole

Avslutning av utviklingsarbeid og samarbeid knyttet til tilskuddsordningen kompetanseløftet 2023-2024.docx

Fagdager:
4. oktober 2022.
20. februar 2023.
På fagdagene vil alle ansatte i PPT, barnevern, helsesykepleie, barnehage og skole delta.
I tillegg vil det bli dialogsamlinger og veiledninger mellom fagdagene.

Dialogsamlinger:
Første dialogsamling er 20. september. Denne gjennomføres digitalt.

4. oktober – oppstart første fagdag – ansatte i Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Loppa:
Tid: 4. oktober kl. 0830 – 1530.
Sted: UiT campus Alta – kultursalen med grupperom.
Påmelding: Gjøres elektronisk her  Har du ikke bruker i RSK Vest-Finnmark – opprettes dette her: ny bruker
Hotell: Dekkes av RSK Vest-Finnmark – fra 3.-4. oktober (vi oppfordrer til dobbeltrom der du har en kollega du er «trygg» på).
Reise til og fra: Dekkes av kommunen (samkjøring 4 i bil).
Innkalling – fagdag 4. oktober 2022
Detaljert program vil være klart i august.

Påmelding fagdag 20. februar kan også gjøres nå – elektronisk.


Etterutdanning for PPT-ansatte i Vest-Finnmark
I løpet av året vil ansatte i PPT i regionen få en etterutdanning. Planen for året:
Etterutdanning PPT Nord-Troms og Vest-Finnmark 2022-2023

Les mer om kompetanseløftet her:
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (udir.no)

Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av følgende:
Mirjam Harkestad Olsen, UiT
Linda Heitmann, avdelingsleder PPT Alta
Heidi Dahl, fagansvarlig i Barn og unge tjenesten Hammerfest
Monika Olsen, oppvekstsjef Hasvik
Ann-Karin Hindbjørgmo, rådgiver Alta
Gøril Elisabeth Andersen, styrer, Komsatoppen musikkbarnehage
Øyvind Rognli (inntil en koordinator for kompetanseløftet er på plass).

Arbeidsgruppen gjennomførte en kartlegging (kosip) i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Det er dette som danner grunnlaget for tema for kompetanseløftet i den enkelte kommune.

Arbeidsgruppen vil gjennomføre en ny kartlegging (kosip versjon 2) i løpet av 2023.

Mandat: 
Arbeidsgruppa skal medvirke til at kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis (heretter kompetanseløftet) blir gjennomført i tråd med vedtak fattet av samarbeidsforum, vedtak fattet av styret i RSK Vest-Finnmark og retningslinjer gitt i tilskuddsordningen Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring – Lovdata.

Mål for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har et bredt og tverrsektorielt innhold:

 • Alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

For kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis gjelder også:

 • Det er gjennomført helhetlige kompetansetiltak som omfatter laget rundt barna og elevene.

Målgruppen for kompetanseløftet er bred, og omfatter både kommunale og private eiere, ledere og ansatte i barnehage (kommunale og private) og skole (kommunale og private), PP-tjenesten og det tverrfaglige støttesystemet som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Arbeidsgruppen får i oppgave å gjennomføre:

 • En kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov innenfor området spesialpedagogikk og inkluderende praksis i kommunene i RSK Vest-Finnmark (barnehager, skoler, PPT og det øvrige tverrfaglige støttesystemet i kommunene).
 • Vurdere og velge metode og verktøy for kartleggingen i samarbeid med UiT.
 • Påse at kartleggingen planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med UiT.
 • Eventuelle kostnadsspørsmål knyttet til bruk av kartleggingsverktøy tas opp med styret.

Arbeidsgruppen får i oppgave å innstille ovenfor styret på følgende:

 • Basert på kartleggingen, analysere, vurdere og foreslå tiltak (det kan være kompetanseheving eller organisatoriske endringer) basert på kartleggingen, også her i nært samarbeid med UiT.
 • Vurdere og foreslå hvordan ulike satsinger og organisasjonsmodeller knyttet til laget rundt barnet kan samordnes for å gi best mulig tilbud i hver enkelt kommune og regionalt blant kommunene i RSK Vest-Finnmark.