Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis

 1. Hjem
 2. /
 3. Kompetanseløftet

Kommunene i Vest-Finnmark har fått innpass i kompetanseløftet fra og med høsten 2021. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av følgende:
Mirjam Harkestad Olsen, UiT
Linda Heitmann, avdelingsleder PPT Alta
Heidi Dahl, fagansvarlig i Barn og unge tjenesten Hammerfest
Monika Olsen, oppvekstsjef Hasvik
Ann-Karin Hindbjørgmo, rådgiver Alta
Gøril Elisabeth Andersen, styrer, Komsatoppen musikkbarnehage
Øyvind Rognli (inntil en koordinator for kompetanseløftet er på plass).

Mandat: 
Arbeidsgruppa skal medvirke til at kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis (heretter kompetanseløftet) blir gjennomført i tråd med vedtak fattet av samarbeidsforum, vedtak fattet av styret i RSK Vest-Finnmark og retningslinjer gitt i tilskuddsordningen Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring – Lovdata.

Mål for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis har et bredt og tverrsektorielt innhold:

 • Alle kommuner og fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere har tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene til å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

For kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis gjelder også:

 • Det er gjennomført helhetlige kompetansetiltak som omfatter laget rundt barna og elevene.

Målgruppen for kompetanseløftet er bred, og omfatter både kommunale og private eiere, ledere og ansatte i barnehage (kommunale og private) og skole (kommunale og private), PP-tjenesten og det tverrfaglige støttesystemet som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Arbeidsgruppen får i oppgave å gjennomføre:

 • En kartlegging av kompetanse- og tilretteleggingsbehov innenfor området spesialpedagogikk og inkluderende praksis i kommunene i RSK Vest-Finnmark (barnehager, skoler, PPT og det øvrige tverrfaglige støttesystemet i kommunene).
 • Vurdere og velge metode og verktøy for kartleggingen i samarbeid med UiT.
 • Påse at kartleggingen planlegges og gjennomføres i et forpliktende samarbeid med UiT.
 • Eventuelle kostnadsspørsmål knyttet til bruk av kartleggingsverktøy tas opp med styret.

Arbeidsgruppen får i oppgave å innstille ovenfor styret på følgende:

 • Basert på kartleggingen, analysere, vurdere og foreslå tiltak (det kan være kompetanseheving eller organisatoriske endringer) basert på kartleggingen, også her i nært samarbeid med UiT.
 • Vurdere og foreslå hvordan ulike satsinger og organisasjonsmodeller knyttet til laget rundt barnet kan samordnes for å gi best mulig tilbud i hver enkelt kommune og regionalt blant kommunene i RSK Vest-Finnmark.

Framdriftsplan og leveranse:
Arbeidsgruppa bes om å vurdere om en slik tidsplan kan gjennomføres:
Oppstartsmøte:
medio juni 2021.

Gjennomføring av kartleggingen:
utsendelse 20. september.
svarfrist 20. oktober.

Analysere:

frist 20. november.

Vurdere og foreslå tiltak:
Vurdere og foreslå hvordan ulike satsinger knyttet til barn og unge kan samordnes for gi best mulig utbytte lokalt i hver enkelt kommune og regionalt blant kommunene i RSK Vest-Finnmark – frist 10. desember.

Arbeidsgruppa avslutter sitt arbeid 10. desember.

Les mer om kompetanseløftet her:
Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (udir.no)