RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i seks kommuner i Finnmark. Kommunene er HasvikLoppaAlta, HammerfestMåsøy og Nordkapp. RSK Vest-Finnmark koordinerer kompetanseutvikling av ansatte i  barnehagene og skolene i de seks nevnte kommunene i Vest-Finnmark, ved at kommunallederne og barnehagefaglig- og skolefaglig ansvarlig jobber sammen som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Slik kan ressursene benyttes på en effektiv måte. I tillegg blir stadig flere statlige intensiv regulert regionalt.

Styrets vedtekter er revidert 10. mars 2020, og er gjeldende fra 01.01. 2020.

Styret for RSK Vest-Finnmark er satt sammen av oppvekstledere, de skolefaglige- og  barnehagefaglige ansvarlige i kommunene, en repr. fra private barnehager (i rekomp-saker) og en representant fra Utdanningsforbundet. Det er ansatt en kontorleder. Utover dette har kontoret ingen egen administrasjon.

Styret i RSK Vest-Finnmark består av følgende:
Bjørn Pedersen, styrets leder, leder AU (kommunalleder oppvekst og kultur Alta)
Arve Paulsen, nestleder, AU (kommunalleder oppvekst og kultur Hammerfest)
Turid Pedersen, styremedlem, grunnskole (nestleder oppvekst Hammerfest)
Rigmor Richardsen, (Inger Anne Dokken møter normalt fast), styremedlem, AU, arbeidsgruppe dekomp og rekomp (kommunalleder oppvekst Nordkapp)
Monika Olsen, styremedlem, AU, arbeidsgruppe dekomp og rekomp (kommunalleder oppvekst Hasvik)
Tove K. Knudsen, styremedlem grunnskole, arbeidsgruppe dekomp (nestleder oppvekst og kultur Alta)
Nina Sørensen, styremedlem, barnehage, arbeidsgruppe rekomp (barnehagefaglig ansvarlig Alta)
Unn-Wenche Slettvoll, styremedlem, barnehage, arbeidsgruppe rekomp (barnehagefaglig ansvarlig Hammerfest)
Reneé Andersen, styremedlem, arbeidsgruppe rekomp og dekomp (oppvekstleder Måsøy)
Elin Marie Olsen, styremedlem, arbeidsgruppe dekomp og rekomp (kommunalleder Loppa)
Gøril  Andersen, repr. fra private barnehager i Vest-Finnmark – innkalles til møter når rekomp-saker behandles. (vara Tom Gunnar Johansen)
Tom Henry Elvedal-Johansen, representant fra Utdanningsforbundet.

Styredokumenter