Felles plan for kompetanseutvikling

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Felles plan for kvalitetsutvikling

Styret i RSK Vest-Finnmark har utarbeidet og vedtatt langsiktig plan der sammenfallende strategier og bedre ressursutnyttelse for regionen står sentralt. Visjonen er at kommunene i RSK Vest-Finnmark møtes og arbeider sammen om felles utvikling av våre barnehager, skoler og støttesystem. målet er en videreutvikling av laget rundt barnet/de unge med hovedfokus på:
INKLUDERING, LIVSMESTRING OG LÆRING!

Les hele kompetanseutviklingsplanen: Inkludering, livsmestring og læring

RSK Vest-Finnmark sin strategiplan for oppvekstsektoren i Hasvik, Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hammerfest og Alta for perioden 2022- 2026 vil handle om å ha fokus. Fokuset for RSK Vest-Finnmark vil være å bruke kompetanseutviklingsmetoder gjennom rekomp og dekomp i utviklingen av våre barnehager og skoler. I de kommende årene er det kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis som vil være fokusområdet i utviklingsarbeidet.

Overordnet mål for RSK Vest-Finnmark:
Strategiplanen bygger på det gode arbeidet som har blitt gjort i kommunene frem til i dag. Arbeid med implementering av tidlig innsats-satsingen i kommunene vil fortsette. For å skape progresjon og kontinuerlige forbedringer må kommunene, nettverkene, RSK Vest-Finnmark og UiT Norges Arktiske Universitet arbeide sammen om å nå noen få og felles mål. Strategiplanen skal være et verktøy som kan være til støtte for kommunene i regionen, både i forhold til arbeidet med å identifisere styrker og svakheter i egen kommune, prioritere egne utviklingsområder og legge til rette for at man i fellesskap kontinuerlig arbeider med å utvikle og forbedrer praksis. Tiltakene vil være basert på behovene i barnehagene og skolene i regionen og bygge på de tilskuddsordningene som staten har innført de senere år.
Inkludering, livsmestring og læring