Felles plan for kompetanseutvikling

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Felles plan for kvalitetsutvikling

Styret i RSK Vest-Finnmark har utarbeidet en langsiktig plan der sammenfallende strategier og bedre ressursutnyttelse for regionen står sentralt. Visjonen er at kommunene i RSK Vest-Finnmark møtes og arbeider sammen om felles utvikling av våre barnehager og skoler. Vi arbeider Sammen for framtida!

Les hele kompetanseutviklingsplanen: Vest-Finnmark i utvikling: Kvalitet og kompetanse i barnehager og skoler

RSK Vest-Finnmark skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for våre kommuners barnehager og skoler.

Barnehagen og grunnopplæringen er deler av et felles opplæringsløp og bygger på et likt verdigrunnlag. Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. På samme måte skal opplæringen i skolen bidra til en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets frihet, selvstendighet og ansvarlighet som mål.

Planen skal sammen med kommunale utviklingsplaner være et bidrag til å utvikle barnehager og skoler som lærende organisasjoner. Vi skal drive målrettet utviklings- og endringsarbeid i våre organisasjoner, og bygge kompetanse som varer over tid.

Vedvarende kompetansearbeid innebærer en erkjennelse av at kunnskap ikke er nok, en må også evne å gå fra kunnskap til handling. Dette innebærer et fokus på:

  • Integrering av kunnskap i eksisterende kunnskapssystem
  • Omsetting av ny kunnskap til handling

RSK Vest-Finnmark ønsker å formidle kompetanse som er forankret i forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap.