Lederkonferansen 2022:
Laget rundt barn og unge

RSK Vest-Finnmark – lederkonferanse 2022
21. – 22. mars Scandic Hotell Alta

Lederkonferansen 2022 er nå åpen for påmelding!
Lederkonferansen har som hovedtema utviklingen av «laget rundt barn og unge» med utgangspunkt i kompetanseløftet, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark (høst 2021) og vurdering av tiltaksfasen.

Med oss på konferansen har vi noen av de mest framtredende forskerne på området, blant annet professor Peder Haug fra Høgskolen i Volda og professor II Terje Ogden, UiO. I tillegg vil alle sentrale samarbeidsaktører for dette arbeidet lokalt/regionalt, bidra, professor Mirjam H. Olsen ved UiT campus Alta,  fra Maria Sjåvik fra Statsforvalteren, KS v/ Inger-Lise Busch Hansen, repr. fra barnehageeier Nina Sørensen og Unn Wenche Slettvoll, repr. fra skoleeier Christer Ringheim og Tove K. Knutsen, leder PPT for Alta, Loppa og Kvænangen Linda Heitmann. Oppvekstsjefene i Alta, Bjørn Pedersen, og Hammerfest, Arve Paulsen, vil åpne og avslutte konferansen. Programmet er stort sett satt, men det tas forbehold om små justeringer.

[Program]             Påmelding (innen 10. februar 2022)

Hvis du ikke har brukernavn og passord hos RSK for å logge inn for påmelding, sendt påmelding via e-post til oyvrog@alta.kommune.no med innhold: Navn – stilling – middag ja/nei – evt. allergier – behov for overnatting. (påse at du er en del av målgruppen).  

Målgruppe: Styrere og rektorer, leder/avdelingsleder for PPT, ledere i helsesykepleier- og barnevernstjenesten, barnehage- og skoleeiere, rådmenn. Ekstra 5 fra Hammerfest, 10 fra Alta. Private barnehager som ikke er med i RSK-samarbeidet inviteres mot en konferanseavgift.

NB! De påmeldte deltar på hele konferansen og er til stede på alle innlegg/foredrag. Dag 1 og 2 henger sammen. Levér permisjonsmerknad til leder hvis du har ærend som gjør at du må forlate konferansen for kortere fravær!

Forarbeid:
Les stortingsmelding Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
Les innkallingen og les bakgrunnsinformasjonen som ligger bak i programmet.

Etterarbeid:
Felles for alle – og viktigst – vær tidlig ute med å planlegge et felles tverrfaglig møte:
Etterarbeid: Etabler et tverrfaglig møte rett i etterkant av konferansen der dere diskuterer hvordan man kan arbeide best mulig i forhold til å utvikle laget rundt barnet/eleven i din kommune!

Barnehage- og skoleeier: Alle barnehager og skoler må ha tema knyttet til kompetanseløftet i sine langsiktige kompetanseutviklingsplaner.
Oppvekstledere/sjefer/rådmenn: Sørge for at kompetanseløftet innen spesialpedagogikk er forankret i kommunale planer. Dette kommunale ansvaret gjelder for barn og elever både i offentlige og private barnehager og skoler. Eier har utfra kommuneloven et samordningsansvar, det betyr at kommunen må samordne og inkludere PP-tjenesten og andre støttefunksjoner i relevante tiltak.
Styrere og rektorer: (nettverkene) må sørge for å sette av tid til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med kompetanseløftet som tema fra høst 2022 og utover.
PPT: setter av tid til kompetanseutvikling på sine fellesmøter.
UiT: Vurdere studietilbud, etter- og videreutdanning basert på analysearbeidet, bistå barnehage- og skolenettverkene i sine barnehage- og skolebaserte kompetanseutviklingstiltak.
RSK og kommunene: Utarbeide langsiktig plan, vurdere kurs og konferanser, vurdere etter- og videreutdanning for ansatte basert på analyse og lokale behov.