Lederkonferansen 2022:
Laget rundt barn og unge

RSK Vest-Finnmark – lederkonferanse 2022
21. – 22. mars Scandic Hotell Alta


Lederkonferansen hadde som hovedtema utviklingen av «laget rundt barn og unge» med utgangspunkt i kompetanseløftet, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark og vurdering av tiltaksfasen.

Med oss på konferansen hadde vi noen av de mest framtredende forskerne på området, blant annet professor Peder Haug fra Høgskolen i Volda og professor II Terje Ogden, UiO. I tillegg hadde alle sentrale samarbeidsaktører for dette arbeidet lokalt/regionalt, bidrag, professor Mirjam H. Olsen ved UiT campus Alta, Maria Sjåvik fra Statsforvalteren, KS region nord v/ Inger-Lise Busch Hansen, repr. fra barnehageeier Nina Sørensen (Alta) og Unn Wenche Slettvoll (Hammerfest), repr. fra skoleeier Christer Ringheim (Hammerfest) og Tove K. Knutsen (Alta), leder PPT for Alta, Loppa og Kvænangen, Linda Heitmann, «Kystbarna-samarbeidet mellom Loppa og Måsøy, v/ virksomhetsleder oppvekst Måsøy kommune Reneé Andersen og generelle bidrag fra RSK Vest-Finnmark. 

[Program]             Påmelding (innen 25. februar 2022)

Presentasjoner:

Dag 1:
Maria Sjåvik, Statsforvalteren Troms og Finnmark – Hva er kompetanseløftet og hvilke forventninger er det til dere som arbeider med barn og unge?

Peder Haug, professor Høgskolen i Volda – Bakgrunn og grunnlag for inkluderande læringsmiljø

Inger-Lise Busch Hansen, spesialrådgiver KS – KS innlegg Kommunens forutsetninger for å utvikle laget rundt barn og unge
og tilbakemelding learnlab KS

Terje Ogden, professor II ved Psykologisk Institutt, UiO – Terje Ogden – etter analysene – tiltaksfasen – hva nå, kommuner i Vest-Finnmark?

Dag 2:
Øyvind Rognli, RSK Vest-Finnmark – Arbeidet lokalt i Vest-Finnmark – Øyvind Rognli

Mirjam Harkestad Olsen, professor, ILP, UiT – RSK-Vest – presentasjon av resultater undersøkelse Kosip

Nina Sørensen, Unn Wenche Slettvoll – barnehagefaglige ansvarlige i Alta og Hammerfest – Lederkonferansen – fremtidens barnehage – enda tettere på barna

Christer Ringheim, Tove K. Knudsen, skolefaglige ansvarlige i Hammerfest og Alta –Fremtidens skole – enda tettere på elevene

Reneé Andersen, oppvekstleder Måsøy kommune – Muligheter for små kommuner – Kystbarna – samarbeidet mellom to små kommuer loppa og Måsøy

Linda Heitmann, leder PPT Alta, Loppa og Kvænangen – PPT – en av støttespillerne for barnehage og skole: Sentralisert, desentralisert og/eller interkommunalt

Tilbakemeldinger fra gruppene: 

IGP – gruppediskusjoner: Gruppediskusjonene IGP – tilbakemeldinger fra gruppene – 3 tiltak

Kahoot – «kjenner du deg igjen» – «hvilke emner/temaer vil være viktigst å få kompetanseutvikling på min arbeidsplass?» – «Ligger det til rette for tverrfaglige møter og samarbeid i min kommune, min arbeidsplass?» – «Mine tre viktigste tiltak for å gjøre laget rundt barn og unge best mulig» KAHOOT – svar og innspill fra deltakerne lederkonferansen 2022 – laget rundt barn og unge


Forarbeid:

Les stortingsmelding Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO 
Les innkallingen og les bakgrunnsinformasjonen som ligger bak i programmet.


Etterarbeid:

Felles for alle – og viktigst – vær tidlig ute med å planlegge et felles tverrfaglig møte:
Etterarbeid: Etabler et tverrfaglig møte rett i etterkant av konferansen der dere diskuterer hvordan man kan arbeide best mulig i forhold til å utvikle laget rundt barnet/eleven i din kommune!

Barnehage- og skoleeier: Alle barnehager og skoler må ha tema knyttet til kompetanseløftet i sine langsiktige kompetanseutviklingsplaner.
Oppvekstledere/sjefer/rådmenn: Sørge for at kompetanseløftet innen spesialpedagogikk er forankret i kommunale planer. Dette kommunale ansvaret gjelder for barn og elever både i offentlige og private barnehager og skoler. Eier har utfra kommuneloven et samordningsansvar, det betyr at kommunen må samordne og inkludere PP-tjenesten og andre støttefunksjoner i relevante tiltak.
Styrere og rektorer: (nettverkene) må sørge for å sette av tid til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med kompetanseløftet som tema fra høst 2022 og utover.
PPT: setter av tid til kompetanseutvikling på sine fellesmøter.
UiT: Vurdere studietilbud, etter- og videreutdanning basert på analysearbeidet, bistå barnehage- og skolenettverkene i sine barnehage- og skolebaserte kompetanseutviklingstiltak.
RSK og kommunene: Utarbeide langsiktig plan, vurdere kurs og konferanser, vurdere etter- og videreutdanning for ansatte basert på analyse og lokale behov.