Dekomp og andre modeller
for kompetanseutvikling

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Dekomp og andre modeller...

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (dekomp), som er en del av den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen, blir beskrevet i Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, nærmere bestemt i Kapittel 8 Kompetanseutvikling i skolen. Andre ordninger er oppfølgingsordningen og innovasjonsordningen.

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral. Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.

Mer om modellen dekomp:

Den desentraliserte ordningen (dekomp) skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

Regionen samarbeider tett med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT Norges arktiske universitet (heretter UiT) i dette arbeidet. Samarbeidet dekker hele Troms og Finnmark, og det er etablert samarbeidsforum og kompetanseforum som arenaer for samarbeidet.

Den store satsingen innenfor dekomp vil den nærmeste tiden omhandle fagfornyelsen og det nye læreplanverket. Deretter vil modellen brukes innenfor andre satsinger, basert på kartlegging av kompetansebehov ved skolene i regionen.

Dekomp skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både skoleeiere, skolene og UiT. Utviklingsarbeidet skal bygge på kompetansebehov som den enkelte skole eller kommune har, og føre til bedre læring for elevene.

Ordningen skal også bidra til kompetansebygging ved UiT campus Alta, gjennom det såkalte toveisløpet. I den anledning har RSK Vest-Finnmark inngått et langsiktig partnerskap med UiT, Partnerskapsavtalen. Det er et mål at både ansatte og studenter på skolene og ved UiT skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og praksis.

Det er lærere, skoleledere og skoleeiere som skal ha hovedrollen i arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Lærere skal ikke bare være deltakere i de tiltakene som settes i gang. Profesjonen, både skoleledere og lærere, skal derfor ha en aktiv rolle i å kartlegge behov og vurdere hvilke kompetansetiltak skolen skal gjennomføre.

Gjennom nettverk skal skolene samarbeide på tvers med veiledning og samarbeid med UiT. Hvert nettverk vil ha en utviklingspartner fra UiT, som man kan dele erfaringer med, søke og dele faglig råd og støtte med. Lærerutdanningen ved UiT skal utvikles gjennom nært samarbeid med praksisfeltet.

     

Nettverk:

Nettverk i Vest-Finnmark:
Det oppfordres om at alle nettverk inviterer UiT campus Alta inn på sine nettverkssamlinger.
Send forespørsel til koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Alta: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
KLARTT
Kvalfjord
Leirbotn
Alta kristne grunnskole
Rafsbotn
Talvik
Tverrelvdalen
Kontaktperson:
Martin Westmark, Talvik
Martin.Westmark@alta.kommune.no
NETTVERK VEST
Gakori
Bossekop
Aronnes
Øvre Alta
Haldde Montessori skole
Kontaktperson:
Susann Røkke, Øvre Alta
Susann.Rokke@alta.kommune.no
NETTVERK ØST
Elvebakken
Kaiskuru
Saga
Komsa
Kontaktperson:
Jan Ivar Knutsen, Elvebakken
JanIvar.Knutsen@alta.kommune.no
UNGDOMMAN
Alta ungdomsskole
Sandfallet ungdomsskole
LOM kompetansesenter
Kontaktperson:
Ann Charlott Næss, Sandfallet
AnnCharlott.Naess@alta.kommune.no
Hammerfest: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
Nettverk 1
Fjordtun
Breilia
Voksenopplæringa
Kontaktperson:
Are Anthonsen, Fjordtun
are.antonsen@hammerfest.kommune.no    
Nettverk 2
Forsøl
Akkarfjord
Kokelv
Kvalsund
Kontaktperson:
Knut Munkvold, Forsøl
knut.munkvold@hammerfest.kommune.no
Nettverk 3
Baksalen
Fuglenes
Reindalen
Kontaktperson:
Anita Olsen, Baksalen
anita.olsen@hammerfest.kommune.no
Hasvik: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
Hasvik
Sørvær
Breivikbotn
Kontaktperson:
xxxxxxxxxxxxxxx
Nordkapp: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
Honningsvåg skole
Kontaktperson: Sirin Høyen: SirinFigenschou.Hoyen@hs.nordkapp.no
Måsøy: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
Havøysund
Gunnarnes
Kontaktperson: Espen Mikalsen; esmik@masoy.kommune.no
Loppa: Plan for satsinger og kompetanseutvikling 20/21
Sandland skole
Høgtun skole
Bergsfjord
Kontaktperson:
xxxxxxxxxxxxxxx

Samarbeidspartnere Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Jan Salmi, seniorrådgiver oppvekst

Kontaktperson RSK Vest-Finnmark:
Øyvind Rognli, kontorleder

UiT campus Alta, koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Andre ordninger:

Nasjonale (og kommunale) satsinger

Omhandler ulike spesifikke satsinger slik som språkløyper, realfagsstrategien, kompetanse for kvalitet, digital kompetanse, veilederkorps m.m.
Se satsingene her.

Videreutdanning for lærere, skoleledere og barnehageansatte

Informasjon om mulighetene.

Oppfølgingsordningen

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning gjennom oppfølgingsordningen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 år.

Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid identifiseres ved bruk av et indikatorsett. Indikatorer for sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte danner utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet.

Innsatsperioden i oppfølgingsordningen består av to faser:

  • Forfasen. Kommunene skal med bistand av eksterne veiledere og fylkesmannsembetene legge til rette for å bistå kommunene i å analysere egne data og danne seg et utfordringsbilde. I tillegg skal de planlegge tiltak, finne kompetansemiljø og planlegge og forankre utviklingsarbeid som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år.
  • Gjennomføringsfasen. I denne fasen gjennomfører kommunene sine tiltak. Dette kan være i samarbeid med veilederkorps i regi av Udir eller andre kompetansemiljøer som kan bistå i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i de aktuelle kommunene. Gjennomføringsfasen varer i 2 år.

Innovasjonsordningen

FINNUT finansierer forskning og innovasjon for hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksenopplæring. Kunnskapsgrunnlaget skal være til nytte for politikkutforming, forvaltning og praksisfeltet. Les mer på Forskningsrådets nettside.