Dekomp og andre modeller
for kompetanseutvikling

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (dekomp), som er en del av den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen, blir beskrevet i Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen, nærmere bestemt i Kapittel 8 Kompetanseutvikling i skolen. Andre ordninger er oppfølgingsordningen og innovasjonsordningen.

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral. Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.

Mer om modellen dekomp:

Den desentraliserte ordningen (dekomp) skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

Regionen samarbeider tett med Fylkesmannen i Troms og Finnmark og UiT Norges arktiske universitet (heretter UiT) i dette arbeidet. Samarbeidet dekker hele Troms og Finnmark, og det er etablert samarbeidsforum og kompetanseforum som arenaer for samarbeidet.

Den store satsingen innenfor dekomp vil den nærmeste tiden omhandle fagfornyelsen og det nye læreplanverket. Deretter vil modellen brukes innenfor andre satsinger.

Dekomp skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både skoleeiere, skolene og UiT. Utviklingsarbeidet skal bygge på kompetansebehov som den enkelte skole eller kommune har, og føre til bedre læring for elevene.

Ordningen skal også bidra til kompetansebygging ved UiT campus Alta, gjennom det såkalte toveisløpet. I den anledning har RSK Vest-Finnmark inngått et langsiktig partnerskap med UiT, Partnerskapsavtalen. Det er et mål at både ansatte og studenter på skolene og ved UiT skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og praksis.

Det er lærere, skoleledere og skoleeiere som skal ha hovedrollen i arbeidet med å utvikle kvaliteten i skolen. Lærere skal ikke bare være deltakere i de tiltakene som settes i gang. Profesjonen, både skoleledere og lærere, skal derfor ha en aktiv rolle i å kartlegge behov og vurdere hvilke kompetansetiltak skolen skal gjennomføre.

Gjennom nettverk skal skolene samarbeide på tvers med veiledning og samarbeid med UiT. Hvert nettverk vil ha en utviklingspartner fra UiT, som man kan dele erfaringer med, søke og dele faglig råd og støtte med. Lærerutdanningen ved UiT skal utvikles gjennom nært samarbeid med praksisfeltet.

     

Nettverk:

Hasvik:
Hasvik
Sørvær
Breivikbotn

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Nordkapp:
Honningsvåg
(Gjesvær)
(Nettverksleder Sven Magne Bye – SvenMagne.Bye@hs.nordkapp.no)

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Måsøy:
Havøysund
Gunnarnes
(Nettverksleder Måsøy rektor Espen Mikalsen Esmik@masoy.kommune.no 

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Alta:
Kvalfjord
Leirbotn oppvekstsenter
Alta kristne grunnskole
Rafsbotn
Talvik oppvekstsenter
Tverrelvdalen
(Nettverksleder Martin Westmark, Talvik)

Alta ungdomsskole
Sandfallet ungdomsskole
LOM kompetansesenter
(Nettverksleder Ann Charlott Næss, Sandfallet)

Gakori
Bossekop
Aronnes
Øvre Alta
Haldde Montessori skole
(Nettverksleder Susann Røkke, Øvre Alta)

Elvebakken
Kaiskuru nærmiljøsenter
Saga
Komsa
(Nettverksleder Jan Ivar Knutsen, Elvebakken)

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Hammerfest:
Reindalen
Baksalen
Forsøl
Fuglenes
Breilia
Fjordtun
Kvalsund
Akkarfjord
Kokelv
(samarbeid på ulike områder)

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Loppa:
Sandland skole
Høgtun skole
Bergsfjord

Koordinator fra UiT:
Rigmor Mikkelsen – rigmor.mikkelsen@uit.no,
Tlf. 78450243

Samarbeidspartnere på UiT campus Alta i forhold til dekomp er:
Rigmor Mikkelsen, koordinator dekomp UiT
Gøril Figenschou, ass. instituttleder ILP
Yngve Engvist, studieleder grunnskolelærerutdanningen.

Ansvarlige i kommunene:
Tove K. Knudsen, (nestleder oppvekst og kultur, skolefaglig ansvarlig, Alta)
Christer Ringheim, (skolefaglig ansvarlig Hammerfest)
Siv Kathrin Hjellnes (kommunalleder oppvekst Nordkapp)
Monika Olsen, (kommunalleder oppvekst Hasvik)
Reneé B. Andersen, (kommunalleder Måsøy)
Liv Beate Karlsen, (kommunalleder Loppa)

Samarbeidspartnere Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Jan Salmi, seniorrådgiver oppvekst

Kontaktperson RSK Vest-Finnmark:
Øyvind Rognli, kontorleder

Andre ordninger:

Nasjonale (og kommunale) satsinger

Omhandler ulike spesifikke satsinger slik som språkløyper, realfagsstrategien, kompetanse for kvalitet, digital kompetanse, veilederkorps m.m.
Se satsingene her.

Videreutdanning for lærere, skoleledere og barnehageansatte

Informasjon om mulighetene.

Oppfølgingsordningen

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning gjennom oppfølgingsordningen.

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår tilfredsstillende resultater på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 år.

Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid identifiseres ved bruk av et indikatorsett. Indikatorer for sentrale områder innen læringsmiljø og læringsutbytte danner utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet.

Innsatsperioden i oppfølgingsordningen består av to faser:

  • Forfasen. Kommunene skal med bistand av eksterne veiledere og fylkesmannsembetene legge til rette for å bistå kommunene i å analysere egne data og danne seg et utfordringsbilde. I tillegg skal de planlegge tiltak, finne kompetansemiljø og planlegge og forankre utviklingsarbeid som skal gjennomføres i neste fase. Forfasen strekker seg over 1 år.
  • Gjennomføringsfasen. I denne fasen gjennomfører kommunene sine tiltak. Dette kan være i samarbeid med veilederkorps i regi av Udir eller andre kompetansemiljøer som kan bistå i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i de aktuelle kommunene. Gjennomføringsfasen varer i 2 år.

Innovasjonsordningen

FINNUT finansierer forskning og innovasjon for hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksenopplæring. Kunnskapsgrunnlaget skal være til nytte for politikkutforming, forvaltning og praksisfeltet. Les mer på Forskningsrådets nettside. 

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen vil være helt sentralt i Dekomp de nærmeste årene. Fylkesmannen, RSK Vest-Finnmark og UiT campus Alta samarbeider for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. På denne siden vil du finne informasjon som kan brukes lokalt på skolene.

Støtte til innføring av nye læreplaner

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/

Kompetansepakken

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler å starte med. Kompetansepakken er åpen for alle, og skal støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket. Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for ledere og eiere av alle grunnskoler og videregående skoler, og deres personale.

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanse.udir.no for å komme i gang.
Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Kompetansepakken kan brukes i Dekomp (desentralisert ordning for kompetanseutvikling). UiT campus Alta, som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i vårt langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Trykk her for å lese mer om Dekomp.