Lokalt gitt eksamen i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Lokalt gitt eksamen i...

Gjeldende retningslinjer skal sikre forutsigbarhet, tydeliggjøre forventninger og gi en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamensavviklingen i Vest-Finnmark.

Retningslinjene er skrevet i tråd med Regler for muntlig eksamen Regler for muntlig eksamen (udir.no) og forskrift til opplæringsloven som regulerer alle lokalt gitte eksamener, forskrift kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående skole Forskrift til opplæringslova – Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring – Lovdata. Disse ble sist endret ved forskrift 29. juni 2020 (innholdsmessig det samme foruten § 3-28, siste ledd, § 3-27 og §3-25).
Se Udir-2-2020 Individuell vurdering (her kommer alle endringene frem).

Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene.

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 22 og Alta (og evt. Hammerfest etter nærmere avklaring) i uke 23 for året 2021. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen ved skolene.

Retningslinjer:

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i RSK Vest-Finnmark – rev jan. 2021