Nasjonale senter

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Nasjonale senter

Det er ti nasjonale sentre, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa.

Fleirkulturell opplæring

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehagar, skolar, universitet, høgskolar og vaksenopplæringssentra.
» Til NAFO

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) er eit ressurssenter for lesing og leseopplæring og eit spesialpedagogisk kompetansesenter for lese- og skrivevanskar.
» Til Lesesenteret

Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg.
» Til Matematikksenteret

Mat, helse og fysisk aktivitet

Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.
» Til senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Skrivesenteret

Skrivesenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg.
» Til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk (Fremmedspråksenteret) er et ressurssenter for engelsk og fremmedspråk i grunnopplæringen.
» Til Fremmedspråksenteret

Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne.
» Til Læringsmiljøsenteret

Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar.
» Til Naturfagsenteret

Kunst og kultur i opplæringa

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS) er eit nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og barnehagar. Målet er å styrke kunst og kultur i opplæringa.
» Til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa. Senteret skal ha som hovudoppgåve å leie og koordinere arbeidet med nynorsk i opplæringa, arbeidsmåtar og vurderingsformer.
» Til Nynorsksenteret