SFO

Både sentrale myndigheter, kommuner og en rekke skoler og skolefritidsordninger er opptatt av at omfanget, bredden og variasjonen i SFO-tilbudet kan ha betydning for kvaliteten i SFO. Innholdet i SFO er avgjørende for at SFO ikke skal bli en ren oppbevaringsplass for ungene, men tilføre noe til barnas utvikling og mestring.

I SFO-hverdagen legges det til rette for en rekke aktiviteter, som blant annet omfatter fysisk aktivitet og friluftsliv, kulturelle aktiviteter, lek og sosial læring, læringsstøttende aktiviteter og måltider. SFO er et tilbud for alle barn, også barn med spesielle behov. 

Opplæringsloven § 13-7 slår fast at kommunen skal ha et tilbud om SFO for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Det innebærer at SFO også skal tilrettelegge aktiviteter utfra barns alder og funksjonsnivå.

Faktorer for kvalitetsutvikling

Det er ulike faktorer for kvalitetsutvikling i SFO. Kvalitetsfaktorene er identifisert ved en gjennomgang av styringsdokumenter som omtaler SFO, evalueringen av Helhetlig skoledag og andre relevante satsinger som berører SFO, sluttrapporter fra Helhetlig skoledag og kommunale planer for arbeid med kvalitet i SFO.

Udir har utarbeidet et ressursside for SFO. Her beskrives de ulike kvalitetsfaktorene, redegjørelse rundt regelverket for SFO og de nasjonale og kommunale føringene.

Regelverket
Nasjonale og kommunale føringer
Identifiserte kvalitetsfaktorer
Sammenheng og samhandling mellom skole og SFO
Dialog med foreldrene
Innholdet i SFO

Hver høst, ofte første uka i oktober, planlegges læringsdager for SFO. Det skjer vanligvis gjennom en felles samling en dag, og deretter utviklingsmøter på den enkelte SFO den andre dagen. Vi ønsker gjerne innspill på kompetansebehov til en felles dag. Send innspill til oyvrog@alta.kommune.no
Det er kommet ett innspill til samling i 2020:
Heldagskurs – SFO som vennskapsarena (6 timer) 09-15