Dekomp – nettbaserte utviklingsseminar 2020 – 2021

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Nettbaserte utviklingsseminar

I januar 2019 inngikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) en partnerskapsavtale med RSK-Vest-Finnmark der vi forpliktet oss til samarbeid om desentralisert kompetanseutvikling (dekomp). Avtalen har som intensjon å bidra til gjensidig kunnskapsutvikling gjennom samarbeid mellom lærerutdanningen og skolene i Vest-Finnmark.

Med utgangspunkt i partnerskapsavtalens intensjon tar ILP, campus Alta initiativ til nettbaserte utviklingsseminarer skoleåret 2020/21. Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante både for skole og lærerutdanning. De gjennomføres ikke som tradisjonelle kursrekker, men som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for -og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling både for skolens personale og personalet ved lærerutdanningen. I forkant av seminaret får de påmeldte tilsendt lenke til nettmøte på e-post.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Påmelding gjøres til RSK Vest-Finnmark innen 22. oktober. Husk at det er begrenset antall plasser. Målgruppe er nevnt i hver enkelt bolk. Minimum 2 fra hver skole der dette er nevnt, maks 2 fra hver skole (hvis det blir flere påmeldte enn tilgjengelige plasser) på alle seminarrekkene. Det er i utgangspunktet «først til mølla», men vi forsøker å få en spredning slik at alle kommuner er representert.

Det er svært viktig at du er registrert med riktig e-post på «MinSide» på RSK. Sjekk derfor dine personlige data før du melder deg på.

NB! De som deltar på den første samlingen av utviklingsseminarene, vil også delta på de påfølgende utover skoleåret 2020-21.

Kontaktperson ved ILP, Alta: Rigmor Mikkelsen: rigmor.mikkelsen@uit.no (koordinator for dekomp)
Kontaktperson RSK Vest-Finnmark: Øyvind Rognli: oyvrog@alta.kommune.no (kontorleder)

For oversikt og påmelding til de ulike bolkene:
Invitasjon til nettbaserte utviklingsseminarer 2020 – 2021