Voksenopplæring

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Voksenopplæring

Fra 1. januar 2020 har Kompetanse Norge ansvar for forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne i utvalgte utdanningsprogram i fag- og yrkesopplæringen.

Regelverk    Realkompetansevurdering     Kom i gang Læreplaner     Vurdering og eksamen    Voksenopplæringsundersøkelsen

Rett til grunnskoleopplæring

En voksen kan ha rett til grunnskole og/eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette kan være aktuelt dersom den voksne;

• trenger å fullføre grunnskolen
• trenger trening i grunnleggende ferdigheter for  å kvalifisere seg for et yrke
• ønsker å repetere fag for å starte på videregående opplæring
• er innvandrer og har gjennomført grunnleggende norskopplæring, men trenger trening i
grunnleggende ferdigheter for å kvalifisere seg for et yrke
• er arbeidsledig eller har jobb gjennom tiltak, og
trenger å forbedre de grunnleggende ferdighetene  for å få fast jobb.

Fem grunnleggende ferdigheter er beskrevet  i Læreplanverket for Kunnskapsløftet:
• å kunne uttrykke seg muntlig
• å kunne uttrykke seg skriftlig
• å kunne lese
• å kunne regne
• å kunne bruke digitale verktøy

Rett til videregående opplæring En voksen som er 25 år eller eldre, som ikke har fullført videregående opplæring,
men har fullført grunnskole eller tilsvarende, har rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring.
Rett til videregående opplæring for voksne innebærer en rett til opplæring som fører fram mot studiekompetanse,
yrkeskompetanse  eller grunnkompetanse, tilpasset behovet til den enkelte.

Vurdering og dokumentasjon av realkompetanse
Realkompetanse er summen av all kompetanse en voksen har. Voksne som har rett til opplæring, har også rett til realkompetansevurdering. Realkompetansevurderingen er nyttig når man ønsker å fullføre grunnskoleopplæring eller videregående opplæring. Får man godkjent noe av den uformelle kompetansen, kan det føre til et kortere opplæringsløp. Når realkompetansen er vurdert, vil  skolen utstede et kompetansebevis som dokumentasjon.

Praksiskandidatordning
Praksiskandidatordningen gjelder voksne som vil ta fag-/ svennebrev på bakgrunn av praksis fra arbeidslivet.
Praksisen skal være relevant og allsidig, dekke de mest vesentlige delene i læreplanen for det aktuelle faget og være 25 prosent lengre enn den fastsatte læretida, dvs. fem år. Før en praksiskandidat kan melde seg opp til
fag-/svenneprøve, må han/hun ha bestått en egen  skriftlig eksamen i det aktuelle faget.