Nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Forside
  4. /
  5. Nettverk av barnehager og...

Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

RSK Vest-Finnmark har nå undertegnet ny partnerskapsavtale med Universitetet i Tromsø (UiT). UiT vil utarbeide konkretiseringsplaner rettet mot hvert enkelt nettverk basert på de lokale behovene for kompetanseutvikling.

Målsettingen med ordningene er å styrke kunnskap og kompetanse i oppvekstsektoren i Vest-Finnmark og bidra til et likeverdig tilbud som fremmer utvikling, læring og trivsel hos alle barn og unge. Sektormålene for barnehage og skole[1], vedtatt av Stortinget i statsbudsjettet, utgjør rammen for innholdet i kompetanseutviklingen. Målet er at kompetansen skal utvikles blant kollegiet på den enkelte virksomhet, basert på lokale behov. Denne barnehage- og skolebaserte kompetanseutviklingen gjennomføres med med støtte fra Universitetet i Tromsø (UiT), i det såkalte toveisløpet.

Kompetanseutviklingen gjennom ordningene vil gjelde barnehager, skoler og etter hvert også det tverrfaglige støttesystemet i kommunene Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta.

Aktivitetene vil knyttes til følgende:
– Kartlegging og vurdering av kompetansebehov.
– Utvikling og planlegging av kompetanseutviklingstiltak – utarbeide konkretiseringsplaner i samarbeid med UiT.
– Gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

I Vest-Finnmark er alle barnehager og skoler delt inn i nettverk. Dette er gjort for å forenkle samarbeidet og gjøre kompetanseutviklingen (rekomp, dekomp og kompetanseløftet) håndterlig for både barnehager, skoler og støttesystemet, men også for eiere, utviklingspartner UiT og RSK Vest-Finnmark.

Det er helt nødvendig å utvikle langsiktige kompetanseutviklingsplaner, både for å kunne prioritere og for å se planen i sammenheng med kommunenes samlede kompetansestrategier/kommunens planarbeid. Dette vil også danne grunnlaget for konkretiseringsplaner utarbeidet i samarbeid med UiT. Dette vil være en forutsetning for et langsiktig og et godt samarbeid og partnerskap med UH-sektoren. En ny plan bør utarbeides hvert 4. år, og må baseres på de behov den enkelte kommune har i sine barnehager, skoler og i sine støttesystemer.

For 2021 er det valgt satsingsområder for både barnehagenettverkene og skolenettverkene i regionen. Du finner fullstendig oversikt her:
Nettverk av skoler og barnehager i Vest – kompetansebehov og aktivitetsplan 2021

[1] Rammeplan for barnehagen (udir.no)  Læreplanverket (udir.no)