Mangfold

i barnehagen

Om tema

Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

 

Mål for tema

Fremme en bevisstgjøring rundt hva som ligger i mangfoldsbegrepet. Drøfte hvordan  og i hvilken grad barnehagen jobber med dette i henhold til rammeplanen og se på muligheter for å utvikle seg på dette området.

 

Forarbeid

Les:

https://www.barnehage.no/artikler/synliggjoring-av-mangfold-for-enhver-pris/428775

 

Og:

https://www.barnehage.no/artikler/hvordan-arbeide-med-fokus-pa-det-kulturelle-mangfoldet-i-barnehagen/428747

 

"Hvordan forstår vi begrepet synliggjøring?"

1. veiledning

Spørsmål til drøfting:

 

Se på rammeplanutsagnet  som innleder modulen. Hvordan forstår vi begrepet mangfold? Hvordan forstår vi begrepet synliggjøring? Hvordan tenker vi at vår barnehage synliggjør ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk i hverdagen?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Gå på «jakt» etter eksempler på hvordan mangfoldet i barnehagen kommer til syne i hverdagen. Finnes det noen muligheter for endring og forbedring? Finnes det noen situasjoner som oppleves som utfordrende knyttet til tematikken mangfold? Ta med eksemplene til neste veiledning.

 

2. veiledning

Hva slags tilnærming har personalet i vår barnehage til språklig, kulturelt og religiøst mangfold? Drøft eksemplene som de enkelte har tatt med til veiledningen. Hvordan kan barnehagen se på og synliggjøre mangfold som en ressurs i det daglige arbeidet? Har vi noe konkret vi ønsker å jobbe videre med og /eller utvikle oss på?

 

Litteraturtips

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold:

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

 

Nettressurser:
https://nafo.oslomet.no/barnehage/arbeidsmaater/mangfold-i-barnehagen/

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/mangfold-og-inkludering/

 

 

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.