Didaktisk

planlegging

Om tema

I følge rammeplanen skal barnehagen være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

 

Mål for tema

Få et innblikk i, og øve på didaktisk og pedagogisk planlegging.

 

Forarbeid

Se webinaret:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-barnehagen-som-pedagogisk-virksomhet/

 

Les:

https://ndla.no/subjects/subject:40/topic:1:195925/topic:1:62513/resource:1:62998

 

Akkurat denne siden er rettet mot barne- og ungdomsarbeiderelever, men er relevant uansett hvilken bakgrunn du har.

 

Valgfritt: Se filmen:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-vurdering-av-barnehagens-arbeid/

 

"Hva slags vurderingsmåter bruker vi i barnehagen?"

1. veiledning

Refleksjonsspørsmål: Hva baserer vi vårt planarbeid på? Hva betyr planleggingen av arbeidet for oss i hverdagen? Hvilke vurderingsmåter bruker vi i barnehagen? På hvilken måte kan vurderingen bidra til en utvikling av vårt arbeid?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Planlegg og gjennomfør en aktivitet med en barnegruppe med utgangspunkt i oppsettet fra aktivitetsplanleggeren:
https://ndla.no/subjects/subject:40/topic:1:195925/topic:1:62513/resource:1:174809

 

Følg punktene som er skissert nedover på venstre side av nettsiden. Skriv planen på PC eller papir. Ta med evalueringen til neste veiledning.

 

2. veiledning

Gjennomgå og drøft erfaringene og evalueringene fra de ulike aktivitetene som ble gjennomført. Hvordan gikk det? Hva gikk bra og hva  gikk ikke så bra? Hvilke tanker har du om barns medvirkning og egen rolle i aktivitetene? Husk at de aktivitetene man følte ikke gikk så «bra» er gjerne de man lærer mest av! Bruk de til å utvikle praksis videre!

 

FORSLAG TIL VIDERE ARBEID

Jobbe med ekstramodulen Pedagogisk dokumentasjon (scroll videre ned på siden her)

 

Pedagogisk

dokumentasjon

Ekstra modul

Om tema

I følge rammeplanen skal barnehagen være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (udir.no s;24).

 

Mål for tema

Få et innblikk i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for refleksjon over egen praksis.

 

Forarbeid

Les:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon

 

Denne veiledningen er på 40 sider. Om dere synes denne er litt lang, kan dere bli enige om å lese deler av den, eller å dele den i to på forarbeid og mellomarbeid.  Eller jobbe med den over en lengre periode.

 

Første veiledning

Drøfte spørsmålene: Hva forstår vi med pedagogisk dokumentasjon? Hva skiller pedagogisk dokumentasjon fra «bare» dokumentasjon? Hvem tenker vi at målgruppen for pedagogisk dokumentasjon er? Hva slags dokumentasjon bruker vi i barnehagen og hva bruker vi den til?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Ta et bilde fra noe i barnehagehverdagen deres som et grunnlag for å reflektere over barnehagens praksis i 2.veiledning. Eller dere kan velge å la et barn ta et eller flere bilder fra noe de er opptatt av som utgangspunkt for refleksjon over barnehagens praksis.

 

Andre veiledning

Ta for dere ett eller flere bilder som dere ønsker å reflektere over.

 

Gå gjennom følgende i refleksjonene:

Assosiasjonsfasen - hvilke følelser vekker bildet fra praksis hos den enkelte? Husk å ikke sensurere hverandre.

Kartleggingsfasen - hva er konteksten? Hva er betydningsfullt? Noe viktig vi ikke får vite?

Kunnskapsspørsmål -  hvilke faglige tema er knyttet til bildet? Barns medvirkning? Kunnskap? Mål for aktiviteten? Rammefaktorer? Forutsetninger?

Handlingsspørsmål - hvilke alternativer har de som er med i bildet? Hvordan vil ulikt syn på barnet kunne virke inn på valgene man tar?

Overføringsspørsmål – Hvordan kan innsikten overføres til andre situasjoner?

 

FORSLAG TIL VIDERE ARBEID/LESNING

Bruk øvelser/refleksjonsspørsmål fra veilederen om pedagogisk dokumentasjon som er lagt ved forarbeidet. Det finnes og flere gode artikler og verktøy knyttet til pedagogisk dokumentasjon på barnehageforum.no. Tilgang til disse krever imidlertid medlemskap.

 

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.