Livsmestring

og helse

Om tema

I følge rammeplanen skal barnehagen blant annet ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

 

Mål for tema

Få en forståelse for barnehagens og den enkelte ansattes rolle, ansvar og mulighet for å fremme barns kompetanse, legge til rette for mestringsopplevelser og  legge til rette for at barna utvikler et godt selvbilde.

 

Forarbeid

Se webinaret:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/webinar-livsmestring-og-helse

 

Les refleksjonsspørsmålene knyttet til webinaret og skriv ned dine tanker du har i forbindelse med dem. Dokumentet skal brukes i første veiledning.

 

"Hvordan kan vi bli enda bedre på å hjelpe barn med å mestre livet?"

1. veiledning

Drøft stoffet i webinaret. Hvilken betydning har dette for oss?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Med bakgrunn i webinaret: Gå på jakt etter og noter ned gode eksempler på handlinger blant personalet i barnehagen som kan bidra til å skape trivsel og mestringsopplevelser hos barn i barnehagen. Ha med en case til neste veiledning.

 

2. veiledning

Hva mener vi er viktig for å fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen? Hvordan kan vi bli enda bedre på å hjelpe barn med å mestre livet? Presenter din konkrete case i gruppa som du ønsker veiledning på og refleksjon rundt.

 

Litteraturtips

https://www.barnehage.no/artikler/barn-ma-laere-a-handtere-livet/427534

 

Helgesen, Mai Britt: «Mobbing i barnehagen – et sosialt fenomen» (2015) Universitetsforlaget.

 

tips MARKERINGER

Verdensdagen for psykisk helse:
http://www.verdensdagen.no/

 

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.